Đảm bảo rằng quyền con người được bảo vệ ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào, người lao động được hưởng các điều kiện làm việc tốt và công bằng. Nông dân sản xuất nhỏ được chia sẻ lợi ích công bằng. Cải thiện sinh kế của hàng ngàn nông dân và người lao động nhỏ thông qua các dự án cộng đồng xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập và trao quyền cho người dân

  • Cam kết kinh doanh có trách nhiệm xã hội thông qua các định hướng mô hình kinh doanh và các hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích cho cộng đồng.
  • Tôn trọng quyền con người và đưa ra các điều kiện làm việc tốt để cải thiện phúc lợi của người lao động.
  • Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và khí hậu thông qua các hoạt động giảm thiểu tác động tới môi trường và thực hiện dần các phương pháp sản xuất bền vững.
  • Hành động vì sự phát triển bền vững của địa phương thông qua việc tạo ra việc làm và phát triển sinh kế tại địa phương của công ty.
  • Thực hiện tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và có đạo đức dựa trên đối thoại với các nhà cung cấp và làm việc với các đối tác ủng hộ các hoạt động xã hội và có trách nhiệm với môi trường
  • Hỗ trợ và xây dựng cơ chế thúc đẩy các giá trị dân chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Đối tác của chúng tôi